Gaelic (Gaelic version)

ARROW

 

This page is also available in English

Bi nad Thidsear Gàidhlig

Mar thidsear Gàidhlig bidh thu a’ dèanamh tòrr a bharrachd na bhith a’ cuideachadh an clas agaibh gus cànan ionnsachadh. Bidh sibh a’ fosgladh doras do chultar beairteach is beòthail a tha aig cridhe eachdraidh is dearbh-aithne na h-Alba.

Ionnsaichidh na sgoilearan agaibh mu thùs na Gàidhlig, na diofar dhual-chainntean, agus mar a tha i air a cleachdadh san latha an-diugh, agus, gu dearbh, an ceangal Ceilteach ri Èirinn. Mìnichidh tu do dhaoine òga cho cudromach sa tha e a’ Ghàidhlig a chumail beò a bharrachd air an litreachas, an ceòl agus na h-òrain a chuireas lasair ​​ri mac-meanmna òga.

Bidh measgachadh de dh’ ioma-mheadhain, leabhar-teacsa agus còmhradh a’ bogadh a’ chlas agaibh ann an cumhachd na Gàidhlig. Tha e an urra ri do leithid fhèin an t-eòlas sin a thoirt don ath ghinealach.

High School Tutor Giving Uniformed Male Student One To One Tuition At Desk In Classroom
"Bha mi air beachdachadh air obair ann an teagasg airson ùine mhòr, bho na bliadhnaichean tràtha agam san àrd-sgoil. Nuair a dh’ fhàs mi nas sine, bha fhios agam gu robh mi airson a bhith ann an dreuchd far am b’ urrainn dhomh daoine a bhrosnachadh gus an làn chomasan a choileanadh, ach bha mi cuideachd airson daoine òga a chuideachadh gus luach agus am feum a th’anns a’ Ghàidhlig a thuigsinn." Josie Burgess – Tidsear Gàidhlig aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
Josie-Burgess-7_ISOLATED_SPEECHMARKS

Tha na tha a bhith nad thidsear Gàidhlig a’ gabhail a-staigh:

  • Ag eagrachadh agus a’ suidheachadh leasanan
  • A’ cumail sùil air adhartas sgoilearan, tro obair cùrsa agus obair-dachaigh
  • Ag obair le sgoilearan gus an leasachadh aca a stiùireadh agus an t-adhartas sin a cho-roinn le pàrantan agus luchd-cùraim
  • A’ dealbhadh, a’ cumail sùil air agus a’ stiùireadh thursan ionnsachaidh.

Gabh an ath cheum a-steach don Ghàidhlig

Is e roghainn dreuchd a th’ ann a tha a’ tighinn le tuarastal-tòiseachaidh math agus cothroman math airson adhartas. Gus tòiseachadh air do thuras, feumaidh ceum ceithir-bliadhna còmhla a bhith agad ann am Foghlam Àrd-sgoile le fòcas air a’ Ghàidhlig.

Cùrsa oilthigh ceithir-bliadhna ann am foghlam

Airson a’ chùrsa ceum ceithir-bliadhna agus prògraman fo-cheum eile feumaidh tu co-dhiù:

  • Beurla agus dà Theisteanas Nàiseanta eile aig SCQF Ìre 6 (Ìre nas àirde) AGUS
  • Matamataig agus aon chuspair eile aig SCQF Ìre 5 (no roghainn eile ris an deach gabhail, mar eisimpleir, Nàiseanta 5, Ìre Ìre Creideis no Eadar-mheadhanach 2).

Thoir sùil air na riatanasan inntrigidh le solaraiche gach cùrsa fa-leth.

Oilthighean far an urrainn dhut foghlam a leantainn

Cùrsaichean oilthigh PGDE

Seo na h-oilthighean far an urrainn dhut PDGE sa Ghàidhlig aig ìre àrd-sgoile a thoirt a-mach. Tha riatanasan inntrigidh eadar-dhealaichte agus mar sin tha e nas fheàrr bruidhinn ri solaraiche gach cùrsa airson an fhiosrachadh as ùire.

Oilthighean far an urrainn dhut foghlam a leantainn

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu theagasg Gàidhlig ann an Alba, thoir sùil air stiùireadh feumail Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba: